AG亚游俱乐部

您好,欢迎来到湖南投资集团股份有限公司!
湖南投资
旗下公司: 请选择分公司
AG亚游俱乐部AG亚游俱乐部箭头股东社区箭头前十名股东持股情况表

前10名股东持股情况(截止日期:2020年3月31日)                

股东名称                                

股东性质                  

持股比例                

持股数量                      

持有有限售条件的股份数量                

长沙环路建设开发集团有限公司

国有法人            

32.31%                

161,306,457                

0                

池汉雄                

境内自然人                

1.14%                

5,686,100                

0                

王伯达                

境内自然人                

0.52%                

2,590,000                

0                

林耀礼                

境内自然人                

0.40%                

2,018,800                

0                

王雪                

境内自然人                

0.40%                

1,985,300                

0                

张红星                

境内自然人                

0.36%                

1,800,000                

0                

胡志平                

境内自然人                

0.35%                

1,744,400                

0                

陈惠                

境内自然人                

0.32%                

1,600,000                

0                

倪晓                

境内自然人                

0.28%                

1,408,000                

0                

胡艳杰                

境内自然人                

0.26%                

1,297,865                

0